1,2-Dibrombenzen
ortho-Dibrombenzol

C6H4Br2


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
19.05.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: Brc1ccccc1Br
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen