1,2-cis-Cyclohexan-diol
Konformer P

1,2-cis-Cyclohexan-diol
Konformer M

C6H12O2


2 Konformere

1,2-cis-Cyclohexan-diol

P/M-Helix-
Nomenklatur


Manfred Heuschmann

HUWagner + JBek
LMU München
23.07.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: O[C@H]1CCCC[C@H]1O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen