1,1-DimethylallenC5H8

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
16.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: CC(C)=C=C
Geometrie: Semiempirisch AM1
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen