1,1-Dimethylcyclobutan

C6H12

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
04.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CC1(C)CCC1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen