1-(tert-Butoxy)butanC8H18O

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

Max Scherübl

HUWagner + JBek
LMU München
04.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: CCCCOC(C)(C)C
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen