1-Methylcyclohexen
Konformer 1

1-Methylcyclohexen
Konformer 2

C7H12


1-MethylcyclohexenHUWagner + JBek
LMU München
13.05.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: CC1=CCCCC1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen