cis-1-Brom-3-chlor-cyclohexan
stabiler

trans-1-Brom-3-chlor-cyclohexan
instabiler

C6H10BrCl
1-Brom-3-chlor-cyclohexan

 
 
 


HUWagner + JBek
LMU München
08.05.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: Cl[C@H]1CCC[C@@H](Br)C1.Cl[C@@H]1CCC[C@@H](Br)C1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen